AKTUALNO

COGNITIVE SCIENCE CONFERENCE

Multiconference Information Society 2023

Call for papers

This year, the Slovenian Cognitive Science conference – organised by the Slovenian Society for Cognitive Science – will be held as part of the multiconference Information Society at Jožef Stefan Institute, Ljubljana.

The theme of this year’s conference is “AI Chatbots and Beyond: Challenges and Solutions.” The conference will bring together experts in cognitive science and related disciplines to explore the expanding field of AI technologies. The conference will focus on the challenges and solutions in developing and implementing AI chatbots, while also exploring broader applications of AI beyond chatbots. Topics of interest include advances in AI chatbots such as natural language processing, dialogue systems, and personalized recommendations. The conference will delve into cognitive psychology, neuroscience, computational modeling, linguistics, and philosophy to explore user decision-making, emotion processing, and trust in human-AI interaction. It will explore language comprehension, cross-cultural considerations, and multimodal communication, as well as address algorithmic fairness and ethical considerations.

Top of Form

Bottom of Form

Papers from other areas of cognitive science will be considered as well since we want to highlight the diversity of topics, problems, methods, and insights that are characteristic of contemporary cognitive science. Papers from all the constitutive areas will be considered: neuroscience, philosophy, artificial intelligence, psychology, linguistics, anthropology, educational sciences, economy, and other applicable areas. The program committee will especially value works with interdisciplinary nature, attempting to bridge the gap between discipline-specific research approaches, terminologies, and viewpoints.

In hope the conference will foster an open space for networking, debate, and exchange of knowledge – connecting local and international, young, and seasoned researchers – we invite all who wish to present their empirical or theoretical work to submit their extended abstracts.

Submission, review process, publication

Please submit your extended abstract of 4 pages (including references), formatted according to the multiconference template, through the EasyChair platform (the links to the EasyChair conference platform and the template are available at the multiconference webpage: https://is.ijs.si/?page_id=14415).

Extended abstracts will go through a review process. Both English and Slovenian language papers are welcome; in case you will submit your work in Slovenian language, include the English title, keywords and abstract in the manuscript.

Accepted papers will be published in the conference proceedings. Authors of selected contributions will have the opportunity to expand and publish their work in a special issue of Ars & Humanitas.

Deadlines and dates

  • Submission deadline: September 1st, 2023; Extended to Sept. 10th 2023
  • Notification to authors: September 10th, 2023; Sept. 18th 2023
  • Camera-ready papers (submission of the final version): September 20th, 2023; Extended to Sept. 25th 2023
  • Date of the conference: October 12th (Note: in case of a larger number of accepted papers, the conference will also take place on October 13th.)

Further information                           

The language of presentation is English or the language in which the abstract was submitted. Attending the conference is free of charge but authors of papers must register at the Information Society multiconference webpage (https://is.ijs.si/?lang=en) and pay the registration fee. For all students the conference fee is 25 euro, for alumni of the MEi:CogSci program, not employed and retirees 50 euro, for others 100 euro.

Please contact is@ijs.si with questions regarding submission and registration procedure; for other matters contact kognitivna@guest.arnes.si. For further information see the multiconference webpage https://is.ijs.si/?lang=en.


KONFERENCA KOGNITIVNA ZNANOST

Multikonferenca Informacijska družba 2023

Vabilo za prispevke

Kot je že tradicija, slovenska konferenca Kognitivna znanost, ki jo pod okriljem multikonference Informacijska družba na Institutu ‘Jožef Stefan’ v Ljubljani organizira Slovensko društvo za kognitivno znanost, tudi letos vabi vse raziskovalke in raziskovalce, ki se dotikate področja kognitivne znanosti, da predstavite svoje delo.

Tema letošnje konference je “UI klepetalniki in širše: Izzivi in rešitve.” Na konferenci bodo strokovnjaki s področja kognitivne znanosti in sorodnih disciplin raziskovali razvijajoče se področje tehnologij umetne inteligence. Konferenca se bo osredotočila na izzive in rešitve pri razvoju in uporabi klepetalnih robotov z umetno inteligenco, hkrati pa bo raziskovala aplikacije umetne inteligence onkraj klepetalnih robotov. Možne teme vključujejo napredek na področju klepetalnih robotov, kot so obdelava naravnega jezika, sistemi za dialog in priporočilni sistemi. Na konferenci se bomo poglobili v kognitivno psihologijo, nevroznanost, računsko modeliranje, lingvistiko in filozofijo, da bi raziskali odločanje uporabnikov, obdelavo čustev in zaupanje v interakciji med človekom in umetno inteligenco. Raziskovali bomo razumevanje jezika, medkulturne vidike in multimodalno komunikacijo ter obravnavali algoritemsko pravičnost in etične vidike.

Dobrodošli so tudi prispevki z ostalih področij kognitivne znanosti. K spoznanjem na področju raziskovanja duševnosti vsaka disciplina prispeva specifične raziskovalne pristope, svoj znanstveni jezik in temu primerne formulacije spoznanj, zato bomo obravnavali prispevke z vseh konstitutivnih disciplin kognitivne znanosti: od nevroznanosti, filozofije, umetne inteligence, psihologije, jezikoslovja, antropologije do edukacijskih ved, ekonomije in drugih aplikativnih področij. Pri izbiri bodo imeli prednost prispevki interdisciplinarne narave, ki bodo poskušali premostiti vrzel(i) med raziskovalnimi pristopi, terminologijami in pogledi posamičnih disciplin.

V upanju, da bo letošnja konferenca odprla prostor za povezovanje spoznanj domačih in tujih, mladih in izkušenih raziskovalk in raziskovalcev, vabimo vse, ki bi si želeli predstaviti svoje raziskovalne rezultate ali teoretsko delo, da pošljete svoje prispevke.

Oddaja prispevkov, recenzentski postopek in objava

Prispevke oddajte v obliki razširjenih povzetkov (4 strani vključujoč reference; formatirani morajo biti v skladu s predlogo multiconference) preko konferenčne platforme EasyChair. Povezavi do konferenčne platforme EasyChair in predlogo najdete na spletni strani multiconference: https://is.ijs.si/?page_id=14413.

Prejeti prispevki bodo šli čez recenzentski postopek. Prispevki so lahko napisani v slovenskem ali angleškem jeziku. V primeru, da so zapisani v slovenskem jeziku, morajo vsebovati angleški naslov, povzetek in ključne besede. Vsak avtor je lahko avtor le enega prispevka, kjer je vodilni avtor.

Sprejeti prispevki bodo objavljeni v konferenčnem zborniku. Avtorji izbranih prispevkov bodo imeli priložnost svoje delo razširiti in objaviti v posebni številki revije Ars & Humanitas.

Roki in datumi                         

  • Rok za oddajo prispevkov: 1. september; Podaljšan rok: 10. sept. 2023
  • Obvestilo avtorjem: 10. september; Podaljšan rok: 18. sept. 2023
  • Rok za oddajo končne verzije prispevkov: 20. september; Podaljšan rok: 25. sept. 2023
  • Datum konference: 12. oktober 2023, Ljubljana, Institut “Jožef Stefan” (v primeru večjega števila sprejetih prispevkov bo konferenca potekala tudi 13. oktobra).

Nadaljnje informacije

Jezik predstavitve prispevkov je angleščina oz. jezik, v katerem je prispevek zapisan. Vstop na konferenco je prost, avtorji prispevkov pa se morajo registrirati (https://is.ijs.si) in plačati kotizacijo. Za študente je prijavnina 25 eur, za alumne programa MEi:CogSci, nezaposlene in upokojence 50 eur, za ostale 100 eur.

Z morebitnimi vprašanji glede registracije in oddaje prispevkov se prosim obrnite na is@ijs.si; glede drugih zadev se lahko obrnete na kognitivna@guest.arnes.si. Za nadaljnje informacije glejte http://is.ijs.si/.